Stínová rada

provaz_790

Oblast zdravotnictví
Plzeňský kraj – zdravý a bezpečný domov

nemeckova Mgr. Martina Němečková

starostka města Planá

 

Chceme zastavit ubývání praktických lékařů – těm nabídneme bonusy. Na krajských zastupitelstvech navrhneme novelu zákona, která umožní zdravotním pojišťovnám smluvně zavázat praktické lékaře, aby kromě hlavní ordinace provozovali částečně i ordinaci v odlehlejší části kraje. Rozšíříme síť záchranné zdravotní služby tak, aby byla optimální dostupnost zajištěna pro všechny občany kraje. Náš kraj musí posílit svou účast v programech zaměřených na zdravotní prevenci (příspěvky na preventivní vyšetření, poradenství či vzdělávací aktivity).
  provaz_790

Oblast sociálních věcí
Každý z nás může potřebovat pomoc. Chceme pomáhající kraj

brckova Ing. Lenka Brčková

ekonomka na biofarmě na Tachovsku

 

Senioři mají právo na kvalitní podzim života a osoby s handicapem na život bez bariér. Není důležité, kdo službu poskytuje, ale její kvalita. Podpoříme změnu systému financování tak, aby sociální služby mohly poskytovat i soukromé subjekty. Kraj by měl v maximální možné míře podpořit rodiny, které o své seniory či příbuzné s handicapem pečují, terénní služby, vznik kontaktních center v regionech a činnost denních stacionářů. Ústavní péče je až poslední varianta, netrhejme sociální vazby.

provaz_790

Oblast životního prostředí a zemědělství
Chceme žít ve zdravé krajině

sykora Bc. Marek Sýkora

člen Rady a Zastupitelstva města Dobřany,
zastupitel Plzeňského kraje

 

V domácnostech budeme podporovat výměnu topenišť za účinnější, úspornější a méně škodlivé vůči životnímu prostředí v případě podpory těchto opatření z Evropské unie. U podniků nebudeme omezovat výrobu, ale namísto toho se zasadíme  za opatření, která dlouhodobě zajistí zlepšení kvality ovzduší v okolí provozů. Budeme předcházet povodním podporou příprav projektů staveb suchých poldrů a aktivitami směřujícími k zadržováním vody v krajině v koordinaci s povodími. Budeme podporovat formou dotačního titulu výstavbu či rekonstrukce vodovodních a kanalizačních soustav v obcích a městech kraje.  V oblastech s největšími ekologickými zátěžemi vypíšeme dotační podporu na zlepšení neutěšené situace formou nezbytných přípravných opatření vedoucích k následné realizaci odstranění ekologických zátěží formou vhodných dotačních titulů.

provaz_790

Oblast školství, sportu a cestovního ruchu
Udělejme maximum pro kvalitní vzdělání našich dětí

chvalova Mgr. Šárka Chvalová

ředitelka Gymnázia Františka Křižíka a základní školy v Plzni

 

Dobrou budoucnost naší země zajistí pouze vzdělaní a kvalifikovaní lidé, kteří jsou uplatnitelní ve společnosti a na trhu práce a kteří mají motivaci zůstat ve svých domovských regionech. Vzdělávací systém chceme vystavit na datech a dohodách s tripartitou, krajskou radou, školským a neziskovým sektorem, s cílem vytvoření účinné a dlouhodobé koncepce školství na krajské úrovni. Její součástí musí být podpora nejlepších učitelů, vzdělávacích asistentů, komunitních škol a vzdělávání zaměstnanců kraje.

 provaz_790

Oblast dopravy
Kvalitní veřejná doprava – náš cíl

rodl Ing. Pavel Rödl

zaměstnanec SÚS Plzeňského kraje,
bývalý primátor města Plzně,
zastupitel MO Plzeň 4

Prosazujeme dlouhodobé financování regionálních a místních silnic z daní. Chceme podstatně zlepšit stav krajských silnic 2. a 3. třídy, a udržovat ho na standardu obvyklém v západní Evropě, přičemž zajistíme transparentní a odborné rozhodování o tom, které úseky silnic zrekonstruovat dřív a které později.
Ve veřejné dopravě budeme prosazovat dobudování jednotného krajského systému železniční a autobusové dopravy a jeho ekonomicky efektivní provoz. Peníze na dopravu budou vždy rozdělovány předvídatelně podle objektivních kritérií. Tendry na dopravní obslužnost budeme organizovat jako otevřené a bez z(ne)výhodňujících kritérií. České dráhy potřebují konkurenci a stát více možností, kam a jakému uchazeči směřovat své dotace v rámci zajištění dopravní obslužnosti. Dopravu v našem kraji budeme koncipovat vždy po dohodě s obcemi. Pokud obce či jiní zřizovatelé organizují dopravu školními autobusy, i tyto budou vždy příjemci rovné krajské dotace. Vyjednáme se státními i soukromými dopravci, aby optimálně využili menší i větší dopravní prostředky podle potřeb daných linek.

provaz_790