Volební program

provaz_790

Plzeňský kraj je celostátně hodnocen jako jedno z nejlepších míst k životu. Jsme přesvědčeni, že tento fakt rozhodně neopravňuje politiky kraje „usnout na vavřínech“. Z toho také vychází hlavní teze našeho volebního programu, se kterým před Vás předstupujeme do krajských voleb a se kterým Vás žádáme o Vaši důvěru.

Považujeme za samozřejmé, že i nadále je třeba zkvalitňovat služby, které ze zákona kraji náleží, od školství, péče o dopravu a komunikace až po zdravotnictví.

Naše priority vychází nejen z největších rezerv, které na kraji cítíme, nejen z letitých praktických zkušeností starostů i představitelů měst, ale zejména z potřeb občanů, které vnímáme velmi citlivě, protože Plzeňský kraj je i náš domov.

Chceme přispět k mnohem významnějšímu vnímání mladé generace a jejích potřeb.

Chceme ji podpořit v kvalitě vzdělávání, ale za neméně důležitou považujeme její podporu v mimoškolních zájmových činnostech. Prioritou je pro nás sport.

Chceme, aby kraj daleko více než nyní podporoval rozvoj venkova, obnovu památek a s tím související systematickou a profesionální práci k propagaci kraje a podpoře cestovního ruchu.

Chceme zvyšovat kvalitu záchranné služby i zdravotní péče a podpořit zejména terénní sociální služby.

provaz_790

HOSPODAŘENÍ

I nadále je třeba držet vyrovnaný rozpočet a kraj nijak nezadlužovat. Rozumné hospodaření však nevnímáme jen jako ukládání finančních prostředků na konta a rezervní fondy v nezdravé míře. Peníze v kraji musí být v pohybu a vynakládány na projekty, jež zlepší kvalitu života i služeb poskytovaných občanům.

Za důležité považujeme podrobné zmapování veškerého majetku kraje a následné vyhodnocení jeho efektivního využívání. U nepotřebného a nevyužívaného majetku je třeba zvážit jeho další vlastnictví, případně řešit jeho pronájmy. Příjem z takovýchto transakcí pak investovat výhradně do oprav a údržby objektů ve vlastnictví kraje.

Budeme podporovat další energetické úspory ve veřejných budovách v majetku kraje a všech jeho zřizovaných organizací, a to formou využití nabízených dotačních titulů EU a státu.

Široké odborné zázemí krajského úřadu chceme mnohem efektivněji využívat pro potřeby obcí. Jsme si moc dobře vědomi, že bohatství obcí je základem prosperujícího kraje. Nabídneme obcím podporu v získávání finančních prostředků na projekty z dotačních titulů, které neposkytuje Plzeňský kraj. Zlepšíme koordinaci projektových aktivit v kraji.

„Otevřený kraj“ byl nepochybně dobře myšlený projekt, jeho praktické naplnění však zůstalo jen líbivým volebním slibem. Chceme přispět k ukončení nekonečných diskusí o tom, co lze či nelze sdělit veřejnosti. S kosmetickými úpravami v přístupu k informacím se nehodláme smířit. Všechny finanční prostředky, se kterými kraj i jím zřizované organizace hospodaří, jsou peníze občanů kraje. Ti mají právo o nich vědět vše a politici mají povinnost jim to otevřeně sdělit.

provaz_790

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Ne nadarmo se říká, že bez bohaté Plzně bude jen obtížně bohatý kraj.

Plzeň je výrazným centrem kraje, ekonomickým tahounem rozvoje obcí celé oblasti a vedle toho poskytuje i rozmanité kulturní a sportovní zázemí.

Charakter ostatních oblastí kraje je převážně venkovský. Prvořadým úkolem kraje je proto vyrovnávat rozdíly v území, zajišťovat rozvoj chudších oblastí, podporovat zaměstnanost na venkově. Problémem je hlavně v odlehlejších oblastech mimo dosah velkých center a dálnice (zejména Klatovsko, či periferie okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih).

Jde o drobnou každodenní práci ve spolupráci s obcemi. Prosperitě a spokojenosti obyvatel kraje pomůže podpora menších firem, drobného podnikání, podpora místních aktivit v obcích.

Cestovní ruch

Cílem našich záměrů u regionálního rozvoje je dynamický rozvoj cestovního ruchu.

Plzeňský kraj je místem, kde turista může najít lidově řečeno “vše kromě moře”. Máme hory, máme vodní nádrže, máme řadu opravdu unikátních a vzácných památek, od zámku v Manětíně, přes Plaský klášter, katakomby v Klatovech, Chodsko jako nejzachovalejší národopisnou oblast v Čechách, šikmou věž a mnohé a mnohé další.

Kraj má obrovské rezervy nejen v podpoře privátních subjektů, které nabízejí nezbytné služby, ale u již zmiňovaných památek a unikátních míst i v propagaci kraje.

Chybí opravdu kvalitní a profesionální přístup k podpoře cestovního ruchu. Nemyslíme si, že je nutné přijímat řadu úředníků a vytvořit rozsáhlý destinační management. Nabízí se například úzká spolupráce s městem Plzeň, které je zřizovatelem vlastní organizace „Plzeň turismus“ s řadou zkušeností, nebo s cestovními kancelářemi na území kraje, asociacemi hoteliérů, majiteli penzionů, hospodářskou komorou, a rekreačních zařízení, sportovních kapacit a další.

Typickým příkladem zapomenutého potenciálu v rozvoji cestovního ruchu je Hracholuská přehrada. Při vší úctě k provozovatelům stávajících zařízení, kolem přehrady jakoby se zastavil čas před dvaceti lety. Jeden parník, autocamp a několik ubytovacích kapacit v podobě dřevěných chatek s moderní turistikou a požadavky návštěvníků opravdu mnoho společného nemají. Jsme si vědomi, že je to věcí privátního sektoru, považujeme však za důležité aktivně s nimi hovořit, pomoci vyhledávat případné investory, vytvořit stávajícím i možným příštím zájemcům o podnikání kolem naší největší vodní nádrže podmínky pro jejich investice. Základem je určitě zajištění lepšího dopravního spojení. Rezervy se jistě najdou i kolem Babylonu, na Sycheráku , v Podhájí, u využití Hnačovského rybníku atd. atd.

Zpřístupnit zajímavé přírodní oblasti kraje cyklostezkami, novými turistickými trasami, to jsou oblasti, kde kraj může významně pomoci už jen svojí rolí zprostředkovatele komunikace mezi jednotlivými obcemi a poradenskou činností. Jednou z velkých výzev je vedle Šumavy i nová CHKO Brdy.

Všechny tyto aktivity mohou vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj turistických a zážitkových programů pro návštěvníky regionu a tím přímo či nepřímo vytvořit či udržet pracovní místa.

Kultura

V oblasti kultury kraj dlouhodobě zanedbává péči o kulturní památky. Pominul, jak velký místní rozvojový potenciál má právě obnova památek pro rozvoj služeb, cestovního ruchu a investic. Památky jsou ale pro občany důležité i pro dobrý pocit z příjemného prostředí.

Prosazujeme, aby se kraj systematicky zaměřil zejména na obnovu ohrožených památek a zajistil jejich první záchranu. A to zejména na venkově. U významných památek – se statutem národní kulturní památky – by měl kraj pomoci zejména obcím i dalším vlastníkům se získáním evropských dotací. Příkladem je klášter Chotěšov, klášter Horšovský Týn a další.

Kraj musí udělat více pro poznání svých tradic, své historie. Měl by dokázat populárně propagovat historii Plzně a všech oblastí kraje.

V oblasti živé kultury se zasadíme o to, aby kraj navázal na výsledky projektu Plzeň – EHMK 2015 a pokračoval i v zajímavých mimoplzeňských projektech – např. v týdnech baroka, Haydnových hudebních slavnostech, výtvarných filmových a divadelních festivalech atd.

Kraj musí udělat více pro poznání svých tradic, své historie. Měl by dokázat popularizovat historii Plzně a všech oblastí kraje, aby posiloval vazbu mladé generace k našemu regionu.

Kraj si musí více vážit kulturních institucí, podpořit svá muzea a galerie a koordinovat jejich spolupráci se vznikajícími muzejními expozicemi měst a obcí.

Cyklodoprava

Nechceme stavět cyklostezky „odnikud nikam“. Kraj hrubým způsobem zanedbal rozvoj cyklotras a cyklostezek. Cyklodoprava má rozvojový potenciál především na místní úrovni, na úrovni mikroregionů. Příkladem takového rozvoje se zaměřením na cestovní ruch i běžnou dopravu lidí je Jihočeský kraj.

Kraj by měl pokračovat v podpoře páteřních cyklostezek, měl by zásadně podpořit spojení cyklostezek s Jihočeským krajem – podél Otavy. Co nejrychleji je třeba připravit cyklostezku Plzeň – Brdy, podporovat obce tam, kde chtějí stavět cyklostezky pro dopravu lidí do zaměstnání.

provaz_790

DOPRAVA

Dopravní spojení je páteří ekonomiky. Více se vždy rozvíjejí oblasti s dobrým dopravním spojením do velkých měst.

V Plzeňském kraji pomohly investice zaměstnanosti v oblastech v blízkosti dálnice, mnohem horší je to v oblastech dále od dálnice s nekvalitními silnicemi.

Je nutné zaměřit se více na propojení regionů vzdálenějších od Plzně. Problémem je kvalita silnic hlavně na Horažďovicku a Sušicku. Nevhodné je omezování provozu regionálních tratí – např. Horšovský Týn.

Velkým úkolem kraje je příprava západního obchvatu Plzně.

Veřejná hromadná doprava

Zkvalitnění veřejné dopravy je trvalý úkol.

Prioritou je dokončení IDS (Integrovaného Dopravního Systému), který v současné podobě řeší jen okolí Plzně. Je nutné zajistit kvalitní dopravní spojení venkovských oblastí s centry i dopravní propojení center v kraji mezi sebou navzájem (např. linky mezi sídly ORP). V neposlední řadě je nutné koordinovat dopravní obslužnost i se sousedícími kraji (Problémy jsou na Horažďovicku, Sušicku – JK, Kralovicku – SK, Tachovsko – KK).

Dopravní spojení má vycházet z požadavků cestujících. Od tohoto faktu se musí odvíjet integrace veřejné dopravy a od toho dále i nabídka dopravních společností. Jde o upravení dopravních kapacit a rovněž dopravních cest v souladu s poptávkou ze strany cestujících a to bez ohledu na zájmy dopravců.

Chceme jednotný způsob odbavování a kvalitní informační systém pro cestující. Vhodným způsobem se jeví i celokrajské využití projektu “Plzeňská karta”. Je nutné pojmout do tohoto systému celý kraj, nikoliv jen jeho dílčí části. Aktuálním úkolem je urychlit vysoutěžení dopravců v kraji a k sestavování IDS přizvat i hlavní zaměstnavatele v kraji.

Správa a údržba silnic

Stěžejním úkolem je navedení těžké dopravy mimo silnice II. a III. tříd tak, aby přednostně využívala silnice na takovou zátěž stavěné.

Po dohodě s PČR chceme omezovat průjezd kamionů po silnicích nižších tříd tam, kde existuje pro dopravce adekvátní alternativa v podobě silnice I. Třídy Zároveň je nutné zrychlit přípravu silničních staveb (připravovat přímo se starosty a v úzké spolupráci s ŘSD). Víme, že je potřeba kvalitní a rychlejší silniční napojení Horažďovicka, Sušicka a Kralovicka.

V Plzni je prioritou dostavba druhé části západního okruhu z Křimic na Severní předměstí Plzně – teprve po jejím dokončení nová silnice naplno převezme roli komunikace, která uleví provozu v Plzni a zrychlí objízdnost pro občany okolních obcí.

Chceme spolupracovat na přípravě záchytných parkovišť na kraji Plzně tak, aby více lidí mohlo využívat MHD. Zde je nutná spolupráce s velkými obchodními centry – Tesco Rokycanská, Globus, Olympia…

Chceme vhodným způsobem podpořit opravy místních komunikací, které jsou v gesci obcí. Připraveni bychom měli být i na případný rozvoj elektromobilů – nabíjecí stanice u nově zbudovaných veřejných parkovacích míst nemusí být drahé a mohou se ukázat jako prozíravý krok.

Příklady nutných staveb:

I/27 Plzeň – Most – obchvaty Kaznějov a Plasy, Kolinec, zajistit kvalitní dopravní napojení okresu Klatovy na dálnici D5, Líně – dálniční sjezd pro letiště Líně (zde plánovaný rozvoj, neúnosný nárůst dopravy), kraj by měl převzít most v dezolátním stavu – Zbiroh – Přísednice (silnice 235)

provaz_790

ŠKOLSTVÍ, SPORT

Kraj se musí bránit nedomyšlenému systému financování školství, které snahou o centralizaci odebírá krajům možnost preferovat takové obory, které jsou pro ten či onen kraj podstatné a potřebné.

Kraj musí ustát tlaky na snížení počtu gymnazistů, protože ti svými výsledky stále ukazují, že mohou být dobrým základem i budoucností rozvoje kraje.

Zaměříme se na podporu technického vzdělávání, aniž bychom omezovali další obory.

Rozvážeme ruce ředitelům škol. Budeme snižovat jejich zatížení metodickými pokyny a školskou byrokracií. Budeme k nim přistupovat jako k rovnocenným partnerům, ale také zároveň jako k manažerům, kteří nesou zodpovědnost za situaci v dané škole.

Sport

Průzkumy bijí na poplach. Plzeňský kraj je hodnocený jako místo, kde roste nejvíc „peciválů“ a naše děti se v průměru řadí k pohybově nejméně zdatným.

Je nutné vytvořit systém podpory tak, aby byl pro děti a mládež motivační, čímž by věnovali sportovním aktivitám podstatně více času než doposud.

Kraj musí sehrát významnou roli v podpoře obcí, které budují vlastní sportoviště nebo se starají o technický stav sokoloven a starých tělocvičen.

Považujeme za důležité zpracovat celokrajskou koncepci rozvoje podpory sportu s maximálním využitím názorů odborníků a následně tuto koncepci začít naplňovat. Je zřejmé, že celý systém musí spočívat ve spolupráci s každou obcí kraje. Je potřeba zmapovat stávající stav v jednotlivých obcích, udělat souhrnný a přehledný materiál o působení klubů v okresních a větších sídlech kraje. Hledat cesty, jak zlepšit dopravu dětí při cestě za sportem pokud v jejich (většinou malé) obci nemají dostatek příležitostí.

Chceme připravit jasný a průhledný grantový program na dlouhodobé projekty podpory sportu pro děti a mládež v celém kraji.

Přímou podporu, ať už finanční nebo poradenskou, při zpracování žádostí o dostupné dotace, poskytovat těm obcím, které se rozhodnou budovat místní venkovní hřiště či modernizovat stávající tělocvičny u škol. Projekt „Otevřená hřiště“ jsou jednou z variant jak děti přitáhnout k pohybu. Považujeme za důležité ocenit a pomoci obcím, které dokáží mít hřiště i tělocvičny škol otevřené veřejnosti a využívat je i po skončení základní výuky. A to nejen pro místní kluby či partu přátel, která si tělocvičnu pronajme na dvě hodiny volejbalu, ale zejména pro děti a mládež.

Víme, že problém není jen nedostatek financí. Problém je i nedostatek lidí ochotných věnovat svůj čas mládeži a dětem. Sportovní trenéři, vedoucí organizací dětí a mládeže, členové spolků, kteří pořádají akce pro děti, ti všichni si zasluhují podporu obcí a kraje. Vedle sportovce kraje budeme prosazovat i oceňování dobrovolných vedoucích, kteří většinou zadarmo nebo „mrzký peníz“ věnují svůj volný čas dětem a rozvoji jejich pohybových aktivit.

Musíme si vážit každého, kdo věnuje svůj zájem, čas a znalosti práci s dětmi a mládeží.

Mimoškolní aktivity

Kraj musí více rozvíjet i zařízení mimoškolní činnosti, jako jsou domy dětí a základní umělecké školy, jejichž existence je světovým unikátem a které se významnou měrou podílejí na stále platném „co Čech, to muzikant“. Chceme také pomoci dětem ze sociálně slabších rodin v tom, aby mohly tyto aktivity využívat.

Podporu kraje by měly získat i privátní subjekty, které se o mimoškolní aktivity dětí budou v obci starat v desítkách rozmanitých kroužků, pokud je nemá zřízená základní škola v obci.

provaz_790

ZDRAVOTNICTVÍ

V oblasti zdravotnictví je nezbytná finanční stabilizace stávajících krajských nemocnic. Je potřeba odbourat vysoký deficit krajských nemocnic zefektivněním jejich hospodaření.

Pozornost zaměříme na zkvalitnění činnosti stávajícího Zdravotnického holdingu, jeho efektivnější provoz, zbytečnou administrativu a kvalitní operativní řízení. Příkladem velkých rezerv je nově postavená Klatovská nemocnice.

Stejně jako v celé ČR, i v Plzeňském kraji pociťujeme nedostatek lékařů. Je to problém, který osamoceně řešit neumíme. Kraj však může, a jde o jeden z jeho zásadních úkolů, podpořit ty oblasti, kde chybí akutní zdravotní péče v odpovídající dostupné vzdálenosti. Budeme usilovat o zřízení pohotovostních služeb, třeba i časově omezených. (Např. na Tachovsku má velký počet obcí vzdálenost do nejbližší nemocnice 50 km.)

Naprosto zásadní je zachování sítě ordinací praktických lékařů, dětských lékařů, gynekologů, internistů a stomatologů. Kupř. největší nedostatek internistů je na severním Plzeňsku, nedostatek gynekologů a praktických lékařů pociťuje jižní Plzeňsko, nedostatek dětských lékařů a chirurgů je na Tachovsku, Domažlicko má menší počet praktických a dětských lékařů. Budeme usilovat o to, aby kraj hrál roli koordinátora této základní péče a to ve spolupráci s pojišťovnami a obcemi. Lékaře, působící ve venkovských oblastech, by měl motivovat vhodně nastavený bonusový systém pojišťoven.

Kraj musí hrát roli koordinátora této základní péče, a to ve spolupráci s pojišťovnami a obcemi. Prostřednictvím Asociace hejtmanů, Svazem měst a obcí, nebo s využitím krajské zákonodárné iniciativy budeme usilovat o to, aby pojišťovny měly povinnost finančně zvýhodnit lékaře, působící ve venkovských oblastech.

Zasadíme se o to, aby kraj pomohl s úhradou dobrovolné vakcinace proti klíšťové encefalitidě (u rizikových skupin obyvatel, zejména u dětí) – několikanásobně méně užitečná očkování jsou povinná. V našem kraji však vzhledem k velké ploše venkovských oblastí, kde je riziko této nemoci značné, považujeme tuto podporu spíše za investici než za náklad.

provaz_790

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělství bylo vždy úzce spjato s venkovem. Způsob zemědělského hospodaření má velký a přímý dopad na naše životy. Zásadní je pro každého z nás kvalita potravin, kvalita krajiny a péče o ni. Zemědělství a jeho podpora je zejména záležitostí vlády. To však rozhodně neznamená, že kraj na ni musí rezignovat. Důležité je podpořit dobré hospodáře.

Chceme, aby kraj dokázal propagovat nejlepší hospodáře a jejich produkci. Ty, kteří produkují kvalitní potraviny, vítají na svém hospodářství návštěvníky, ty, kteří zlepšují půdní úrodnost a zlepšují naši krajinu. Zasadíme se o to, aby kraj ve spolupráci s ministerstvem zemědělství zvýraznil podporu kvalitních regionálních potravin, aby podpořil zpracování zemědělské produkce.

Budeme prosazovat to, aby kraj, jako garant územního plánování, prosazoval postupnou obnovu krajiny tak, aby krajina byla prostupná pro člověka i volně žijící organismy, aby přibývalo protierozních opatření a docházelo tak k zadržování vody v krajině.

Budeme i nadále usilovat o podporu majitelů lesů, kteří dobře hospodaří, formou přímé dotační podpory pro hospodaření v lesích našeho kraje, budeme se snažit i o podporu zalesňování vhodných pozemků. Budeme se snažit ocenit ty lesní hospodáře, kteří se snaží o zvýšení zadržování vody v lesích např. úpravou způsobu hospodaření podél malých vodních toků.

provaz_790

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody

Plzeňský kraj má unikátní přírodní prostředí. Nejznámější je národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, CHKO Český les a nově CHKO Brdy i sousedící CHKO Křivoklátsko.

Kraj by se měl stát koordinátorem a iniciátorem aktivit v těchto přírodních oblastech.

Například v NP Šumava by měl být moderátorem dialogu mezi obcemi a správou NPŠ, aniž by zasahoval do odborné stránky ochrany přírody. Měl by pomoci obcím s jejich dalším rozvojem, a tím podpořit zaměstnanost na Šumavě a v Pošumaví. O krajinu se budou nejlépe starat ti, kteří v ní bydlí, kteří k ní mají vztah.

Jaderné uložiště v Plzeňském kraji

V lokalitě Březový potok na Horažďovicku respektujeme názor samospráv obcí a obyvatel obcí, kteří nesouhlasí s pokračováním průzkumných prací vedoucích k vyhledání místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu.

Vodní hospodářství

Pitná voda pro všechny obce v kraji. Ve všech obcích by měli mít obyvatelé k dispozici kvalitní pitnou vodu. Podpoříme proto zejména výstavbu či dostavbu obecních vodovodů v obcích, kde jsou kontaminovány studny, a nebo tam, kde není k dispozici vodovod a obec rozhodla o jeho výstavbě.

Z krajského rozpočtu vyčleníme v rámci stávajícího dotačního titulu na podporu výstavby vodovodů pro tuto oblast každoročně min. 30 milionů Kč, za celé volební období minimálně 120 milionů Kč, a to zejména v malých obcích do 1000 obyvatel.

Čištění odpadních vod v obcích – podpoříme obecní systémy čištění splaškových odpadních vod, které jsou postaveny na ekonomicky reálných investičních a provozních nákladech. Z krajského rozpočtu vyčleníme v rámci stávajícího dotačního titulu na podporu systémů čištění splaškových odpadních vod v obcích pro tuto oblast každoročně minimálně 25 milionů Kč, za celé volební období minimálně 100 milionů Kč.

Zřídíme dotační titul kraje na podporu projektových dokumentací pro výstavbu systémů kvalitní pitné vody v malých obcích.

Oblast protipovodňových opatření

Podpoříme budování protipovodňových opatření a zefektivníme systém protipovodňové ochrany ve spolupráci se správci toků, s pozemkovým úřadem a ostatními vlastníky. Chceme podpořit zadržení vody přímo v krajině. Např. provádět revitalizace toků tak, aby se zpomalil odtok vody a zlepšilo zasakování. Pokud někde tato opatření nejdou zrealizovat, je možné přistoupit k budování suchých poldrů.

Odpadové hospodářství

Kraj by měl spolupracovat na realizaci dlouhodobé koncepce nakládání s odpady, která bude ekologicky přijatelná a zároveň ekonomicky šetrná pro obce a tím i pro občany. V příštích letech je nutné sladit systém spalování a skládkování odpadu. Je nutné zajistit, aby obce a kraj měly rozhodující podíl v systému likvidace odpadu a tím tlačily na minimalizaci nákladů.

V oblasti odpadového hospodářství se zaměříme na podporu třídění odpadu a jeho efektivního zpracovávání.

Dále budeme podporovat zkvalitnění infrastruktury odpadového hospodářství v obcích (nové sběrné dvory, nádoby na využitelné složky odpadů a obalů) včetně využívání biologických odpadů, a to formou spolupráce a společných projektů se subjekty podporujícími odpadové hospodářství v obcích.

provaz_790

BEZPEČÍ

Chceme, aby Plzeňský kraj zůstal bezpečným krajem, krajem s nízkou zločinností. Složitá oblast možných migračních vln, event. teroristické hrozby jsou záležitostí bezpečnostních složek státu. Kraj musí být samozřejmě připraven v rámci krizových plánů státním orgánům všemožně pomáhat. Rovněž chceme, aby byl kraj lépe připraven na mimořádné události, na živelné katastrofy, na bezpečnostní rizika.

Při každé krajské či obecní stavbě je nutné myslet na to, jak zajistit její provoz např. při výpadku elektrické energie.

Je nutné zaměřit se na protipovodňová opatření a záchranný systém. Zde chceme podpořit celý IZS, zejména hasiče. V dobrovolných hasičích máme velký potenciál lidí, kteří jsou ochotni v krizových situacích pomoci ostatním. Systém sítě hasičských sborů je nutné zachovat a zkvalitňovat jejich výbavu. Významná je i podpora zájmu a motivace mladých pro působení v jednotkách sborů dobrovolných hasičů.

provaz_790

SOCIÁLNÍ OBLAST

Velmi dobře si uvědomujeme, že naše populace stárne. Stále více seniorů bude potřebovat sociální pomoc. Proto je pro nás prioritní pomoc rodinám, které se o své seniory starají. Pobyt staršího člověka v domácím prostředí je velmi důležitý. Jeho rodina by měla mít možnost pomoci od sociálních terénních služeb. Není důležité, kdo službu poskytuje, ale její kvalita. V současné době se v této oblasti angažují převážně charitativní organizace. Podpoříme změnu financování sociálních služeb tak, aby došlo k jejich rozšíření, např. i ze soukromého sektoru.

Zároveň podpoříme zřizování tzv. denních stacionářů, zejména v okresních městech. Jsme přesvědčeni, že jejich provoz ulehčí situaci rodinám, které se o své staré rodiče chtějí starat sami, ale jejichž stav neumožňuje je v průběhu dne nechat bez dozoru.

Velmi dobrým zařízením jsou byty pro seniory – domy s pečovatelskou službou. Kraj by měl podpořit jejich zřizování. Pro ty, kteří již nemohou být doma či v DPS, zajišťuje kraj domy pokojného stáří. Naším cílem je pokračovat v modernizaci a podpoře těchto domovů s celodenní péčí.

Rovněž je potřeba podpořit hospicovou péči, ale nikoli duplicitním budováním krajských hospiců v místech, kde již je kvalitní hospicová péče poskytována. Podporu potřebují ti, kdo takovou péči již poskytovat umí. Kraj má síť hospiců koordinovat a podporovat, nemusí ji nezbytně vlastnit.

Sociální péče na krajské úrovni není jen péče o seniory. Do této oblasti patří i centra pro rodinu, azylové domy pro matky s dětmi, podpora lidí se zdravotním handicapem. Kraj by svou pomocí ovšem neměl suplovat jednu ze základních funkcí rodiny, měl by tyto rodiny naopak podpořit a tím netrhat sociální a rodinné vazby.

provaz_790